Concreter toekomstperspectief duurzame producten en digitaal productpaspoort

  • 2 mei 2022

In 2020 kondigde de Europese commissie het ‘Duurzame productinitiatief’ aan in kader van het actieplan 'Circulaire economie'. Met daarin de toekomstvisie dat alle producten die op de Europese markt komen, passen binnen een klimaatneutrale, materiaalefficiënte en circulaire economie. Waarbij afval wordt vermeden en de huidige prestaties van voorlopers rond levensduur, herstelbaarheid, energie- en materiaalefficiëntie, transparantie in de keten etc. de norm worden.

Dit duurzame productinitiatief (SPI) werd op 30/03/2022 aanvaard en ging gepaard met de lancering van een voorstel rond de ‘verordening rond ecodesign voor duurzame producten’ (ESPR). Waar voorheen enkel de energie-gerelateerde producten binnen de scope lagen, is het kader nu veel breder en zullen alle producten - met de uitzondering van voeding (cfr. farm to fork) en medische producten - geleidelijk aan een eigen set van regels krijgen. Hierbij zal er meer aandacht gaan naar de productinfo in de vorm van een digitaal productpaspoort en producteigenschappen zoals minimale verplichtingen en vereisten rond levensduur, herbruikbaarheid, aandeel gerecycleerde materialen,... Het gewenste digitaal productpaspoort zou werken met gedecentraliseerde data in één uniform datasysteem voor alle sectoren. Vervolgens zou het afgebakend worden op een ‘need to know’ basis, en voordelen bieden rond tracering, ‘digital twins’, monitoring, e.a.

In aanloop van dit initiatief werden kmo’s bevraagd waarbij de respondenten aangaven dat regelgeving, stimulansen en voldoende toegang tot financiering essentieel waren om circulaire businessmodellen te bevorderen onder kmo’s. Eind 2021 werd de administratieve last, door de hogere monitoring- en rapporteringsverplichtingen voorspeld als de grootste impact van een mogelijke introductie van een digitaal productpaspoort. Tegelijkertijd verwachte ze ook dat impactlabels gebaseerd op circulaire, sociale en milieu-impact een toename in economische returns teweeg zouden brengen door een dalende materiaalkost, groeiende reputatievoordelen, betere markttoegang voor groene producten, meer klantentrouwheid, een empowerment van de consumenten en de ontkoppeling van de economische groei van de milieu-impact in de Europese Unie.

Gebaseerd op de bevragingen werden enkele remediërende ‘kmo-maatregelen’ opgenomen in het voorstel dat op 30/03/2022 werd aangenomen waardoor er extra checks worden ingebouwd bij toekomstige initiatieven die de proportionaliteit en de vertaling naar de kmo realiteit steeds moeten bewaken en waar nodig kunnen leiden tot een langere transitieperiode, versimpelde procedures, extra financiële ondersteuning, training of andere maatregelen.

Meer details zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_en

Wil je graag eens sparren rond de duurzaamheid van je bedrijf en de positieve impact die jij wilt hebben met je bedrijf binnen Europa en de wereld of zoek je hulp in het vinden van internationale strategische partners of steun? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze duurzaamheidsadviseur! Stuur een mailtje naar bie.gielen@vlaio.be.

Op zoek naar heel specifiek advies van een expert circulaire economie surf dan naar https://vlaanderen-circulair.be/nl/circleaid-2. Of heb je nu eerder behoefte aan financiële steun voor een concreet project of aanwerving? https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/zoek?thema=29.