EU-enquête: Grensoverschrijdende beslechting van belastinggeschillen voor kmo's: een Europees kader

  • 13 september 2021

EU-enquête

Hoe kan de grensoverschrijdende beslechting van fiscale geschillen waarmee bedrijven in de EU te maken hebben, worden vergemakkelijkt?

De Commissie werkt samen met deskundigen uit de lidstaten aan een EU-programma dat voorziet in samenwerking bij compliance.

Dat programma moet belastingdiensten in staat stellen om samen preventief oplossingen te zoeken voor grensoverschrijdende fiscale problemen waarmee kleine en middelgrote ondernemingen die in de EU actief zijn, geconfronteerd worden.

Belastingplichtigen zouden problemen op belastinggebied waarmee zij in hun grensoverschrijdende activiteiten geconfronteerd worden, kunnen voorleggen aan de belastingdienst van hun woonstaat. Deze zou het probleem dan kunnen bespreken met de belastingdienst van de andere lidstaat in kwestie om te trachten tot een gezamenlijke conclusie te komen. 

Uw ervaringen met de manier waarop momenteel problemen of geschillen tussen uw belastingdienst en andere belastingdiensten een grensoverschrijdende oplossing krijgen, alsook uw verwachtingen en ideeën kunnen ons helpen een ondersteunend kader voor bedrijven in de EU te scheppen.

De volledige vragenlijst beantwoorden duurt ongeveer 15 minuten en is beschikbaar tot 30 september 2021.