Europese aanbesteding: Verlening taalredactiediensten voor de algemene publicaties in de officiële EU-talen

  • 5 september 2022

Aard en titel van de opdracht

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de “Verlening van taalredactiediensten voor de algemene publicaties in  de officiële talen van de EU”.

Het daaruit voortvloeiende raamcontract zal met twee ondernemers worden gesloten.


 

Waarde van het raamcontract

De geraamde waarde van het raamcontract bedraagt 14 600 000 EUR over een periode van vier jaar.

Beschrijving van de gevraagde diensten

De diensten voor taalredactie die in het kader van dit raamcontract zullen worden verleend, zijn hieronder vermeld (merk op dat vertalingsdiensten uitgesloten zijn).

Taak 1 — Correctie van vertaalde brondocumenten

Taak 2 — Redactie van brondocumenten in de oorspronkelijke taal

Taak 3 — Correctie van eerste proeven

Taak 4 — Correctie van tweede en latere proeven

Taak 5 — Validatie en invoeging van auteurscorrecties

Taak 6 — Validatie van elektronische mediaformaten

Taak 7 — Controle van de consistentie aan de hand van een model, met inbegrip van verwijzingen, citaten en links

Taak 8 — Controle van drukklare documenten

 

Uiterste datum waarop de inschrijving moet zijn ingediend:

11 oktober 2022.
 

Aanvangsdatum en looptijd van het raamcontract

Het raamcontract zal naar verwachting in maart 2023 worden ondertekend.

Het raamcontract heeft een looptijd van vier jaar vanaf de inwerkingtreding ervan (met inbegrip van een opstartfase van twee maanden), met de mogelijkheid voor beide partijen om het raamcontract op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

 
Meer informatie

Zie de eTendering-pagina voor het bestek en andere gerelateerde documenten.