Overheidsopdrachten in de EU

architectuur

Op 30 juni 2017 is de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in de klassieke sectoren in werking getreden. Alle opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of waarvoor vanaf die datum deelnemers worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is), zijn onderworpen aan de nieuwe regelgeving.

De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is een omzetting van de richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG. Het nieuwe regelgevend kader bestaat uit volgende wetgevende bronnen:

  • Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;
  • Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017;
  • Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 (zoals wordt gewijzigd door een nog te publiceren koninklijk besluit);
  • Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni 2013 (zoals gewijzigd bij wet van 16 februari 2017).

Voornaamste wijzigingen

Men kan er niet om heen dat de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten veel wijzigingen inhoudt t.o.v. de regelgeving van 2013. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • De regelgeving vermeldt een aantal nieuwe algemene beginselen inzake overheidsopdrachten. Zo wordt er bijvoorbeeld doorheen de hele regelgeving sterk ingezet op de naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht.
  • Het begrip ‘gunningsprocedure’ krijgt een nieuwe naam, met name ‘plaatsingsprocedure’. De verschillende plaatsingsprocedures krijgen bovendien een nieuwe benaming of minstens een nieuw toepassingsgebied. Zo wordt er in de nieuwe regelgeving meer ingezet op onderhandelingsprocedures.

Nieuwe Europese drempelbedragen voor de periode 2022-2023! 

De Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren zijn voor de periode 2022-2023:

  • opdrachten voor werken: 5.382.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 215.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 215.000 euro
  • opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro 

Ook het reguliere drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking o.b.v. art. 42, § 1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten wijzigt hierdoor. Voor de periode 2022-2023 geldt een bedrag van 140.000 euro.

Alle drempelbedragen zijn te verstaan als bedragen zonder BTW (artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18/04/2017).

Deze drempelbedragen gelden voor alle overheidsopdrachten en concessies die je vanaf 1 januari 2022 bekendmaakt in het Bulletin der Aanbestedingen of waarvoor vanaf deze datum deelnemers uitgenodigd worden om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen, indien geen voorafgaande bekendmaking verplicht is.

De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België. Klik hier voor meer info.

Meer info over overheidsopdrachten vindt u ook op: Regels voor overheidsopdrachten en aanbestedingen - Your Europe (europa.eu)

Opdrachten van Europese instellingen

De publicaties van de Europese instellingen kunt u opzoeken via deze link.

Overheidsopdrachten van internationale instellingen

Heeft u interesse in overheidsopdrachten van multilaterale organisaties zoals Europe Aid, EBRD, ... contacteer dan hiervoor Arnout Geys van Flanders Investment & Trade, e-mail: arnout.geys@fitagency.be.