Overheidsopdrachten in de EU

architectuur

Op 30 juni 2017 is de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in de klassieke sectoren in werking getreden. Alle opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of waarvoor vanaf die datum deelnemers worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is), zijn onderworpen aan de nieuwe regelgeving.

De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is een omzetting van de richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG. Het nieuwe regelgevend kader bestaat uit volgende wetgevende bronnen:

 • Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;
 • Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017;
 • Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 (zoals wordt gewijzigd door een nog te publiceren koninklijk besluit);
 • Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni 2013 (zoals gewijzigd bij wet van 16 februari 2017).

Voornaamste wijzigingen

Men kan er niet om heen dat de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten veel wijzigingen inhoudt t.o.v. de regelgeving van 2013. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • De regelgeving vermeldt een aantal nieuwe algemene beginselen inzake overheidsopdrachten. Zo wordt er bijvoorbeeld doorheen de hele regelgeving sterk ingezet op de naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht.
 • Het begrip ‘gunningsprocedure’ krijgt een nieuwe naam, met name ‘plaatsingsprocedure’. De verschillende plaatsingsprocedures krijgen bovendien een nieuwe benaming of minstens een nieuw toepassingsgebied. Zo wordt er in de nieuwe regelgeving meer ingezet op onderhandelingsprocedures.
 • Er worden heel wat nieuwe drempelbedragen ingevoerd. Hierbij een kort overzicht van de nieuwe drempelbedragen die aangeven wanneer welke plaatsingsprocedure kan gebruikt worden.

 

Plaatsingsprocedure

Aard opdracht

Drempelbedrag

Openbare en niet-openbare procedure

W/L/D

Ongelimiteerd

MPMO / VOPMB

W

Raming < € 750.000

 

L/D

Raming < Eur. drempel (€ 209.000)

OPZB

W/L/D

Goed te keuren uitgave < federale Eur. drempel (€ 135.000) (+ uitz.)

Aanvaarde factuur

W/L/D

Raming < € 30.000

 • Het gebruik van percelen wordt sterk aangemoedigd in de nieuwe regelgeving. Voor opdrachten vanaf de federale Europese drempel (€ 135.000) is een aanbestedende overheid, behoudens motivering, zelfs verplicht om een opdracht op te delen in percelen.
 • De nieuwe regelgeving zet in grote mate in op digitalisering van overheidsopdrachten. De verplichting tot elektronische communicatie wordt in grote mate uitgebreid. Op termijn zullen papieren offertes bijvoorbeeld nog maar uitzonderlijk kunnen worden toegelaten.
 • De indieningstermijnen worden eenduidiger en meer op mekaar afgestemd. Het onderscheid tussen een opdracht die Belgisch of Europees moet worden bekendgemaakt, verdwijnt.
 • Bij de uitsluitingsgronden wijzigt er heel wat. Voornamelijk de uitsluitingsgrond over de sociale en fiscale schulden en de wijze van controle wijzigt en wordt enigszins versoepeld. Voor de andere uitsluitingsgronden wordt de mogelijkheid voor kandidaten en inschrijvers ingevoerd om hun betrouwbaarheid aan te tonen, ondanks de aanwezigheid van een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond.
 • Voor opdrachten vanaf de Europese drempels wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) ingevoerd. Dit document, dat bij de aanvraag tot deelneming of offerte moet worden gevoegd, geldt als voorlopig bewijs dat kandidaten of inschrijvers voldoen aan de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria. Hierdoor zouden aanbestedende overheden (in bepaalde gevallen) de selectiefase kunnen uitstellen tot het einde van de plaatsingsprocedure.
 • Het prijsonderzoek, de procedure inzake abnormale prijzen en het hoofdstuk omtrent regelmatigheid worden aangepast en enigszins complexer. Er wordt meer ingezet op de controle van de naleving van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, en dit voornamelijk in de fraudegevoelige sectoren.
 • De nieuwe regelgeving bevat heel wat nieuwe regels over hoe onderhandelingen moeten worden gevoerd. Enerzijds zorgt dit voor meer houvast voor de aanbestedende overheid, anderzijds wordt de aanbestedende overheid wel beperkt in haar handelen tijdens de onderhandelingen.
 • Het wijzigingsrecht wordt volledig omgegooid. Het KB Uitvoering stelt op zeer uitgebreide wijze een kader voorop waarbinnen het mogelijk is om een opdracht tijdens de uitvoering ervan te wijzigen. Het zal voornamelijk van belang zijn om op voorhand goed na te denken over mogelijke wijzigingen en deze in de opdrachtdocumenten reeds te vermelden.
 • Met het oog op de naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht wordt het regelgevend kader rond onderaanneming in grote mate aangepast. Zo wordt er, voornamelijk in de fraudegevoelige sectoren, meer transparantie geëist van inschrijvers en opdrachtnemers en wordt er meer ingezet op de controle van de betrouwbaarheid van de onderaannemers.

 

Opdrachten van Europese instellingen

De publicaties van de Europese instellingen zitten vervat in de tender service alert maar u kunt deze opdrachten ook dadelijk opzoeken via deze link

Overheidsopdrachten van internationale instellingen

Hebt u interesse in overheidsopdrachten van multilaterale organisaties zoals Europe Aid, EBRD, ... Klik dan hier. Voor een verdere begeleiding in deze opdrachten kan u altijd terecht bij Arnout Geys van Flanders Investment & Trade, e-mail: arnout.geys@fitagency.be.