Industrieproducten - evaluatie van het nieuwe wetgevingskader

  • 4 februari 2022

Waarom deze raadpleging

De evaluatie is gericht op de nieuwe elementen die door het NWK zijn geïntroduceerd (bv. de gemeenschappelijke reeks conformiteitsbeoordelingsmodules, het nieuwe accreditatiekader voor aangemelde instanties). Zij zal echter ook betrekking hebben op de bredere context van de prestaties van het NWK, evenals de voortdurende relevantie en geschiktheid ervan vanuit het digitale en groene (circulaire economie) perspectief. In april 2021 heeft de Commissie twee nieuwe voorstellen opgesteld om een hoog niveau van veiligheid, bescherming en vertrouwen in digitale innovatieve technologieën te waarborgen: het allereerste wettelijke kader voor kunstmatige intelligentie (AI) en nieuwe regels voor machines. Een overkoepelende aanpak kan echter noodzakelijk zijn. In de evaluatie zal daarom ook worden nagegaan in hoeverre het NWK in staat is gebleken om in te spelen op recente markttendensen en ontwikkelingen in het algemeen, zoals frequente veranderingen van producten na het in de handel brengen (bv. door software-updates en upgrades, AI en machinaal leren (“machine learning”), refurbishen of renoveren en herproduceren).
De openbare raadpleging is bedoeld om feedback van EU-burgers en andere belanghebbenden over deze kwesties te verzamelen.

Doelpubliek

EU-burgers worden aangemoedigd hun standpunten te delen. Bovendien staat deze raadpleging open voor fabrikanten en andere marktdeelnemers die verplichtingen hebben uit hoofde van een van de 23 wetteksten die op het NWK zijn afgestemd [3]; aangemelde instanties en conformiteitsbeoordelingsinstanties; en alle andere verenigingen van belanghebbenden of deskundigen op het gebied van de EU-productwetgeving. Aangezien de aspecten in verband met markttoezicht onlangs zijn bijgewerkt, vallen deze buiten het toepassingsgebied van deze evaluatie. Markttoezicht- en handhavingsautoriteiten mogen echter ook input aan deze raadpleging leveren.

U kunt een bijdrage leveren aan dit consult door de online vragenlijst in te vullen voor 7 maart 2022 via deze link.