Openbare raadpleging: herziening EU-wetgeving voor de gevarenindeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

  • 4 oktober 2021

Deze raadpleging is bedoeld om standpunten van onderzoekers, bedrijven (met inbegrip van kmo's), de industrie, branche- en beroepsorganisaties, e.a. te verzamelen over de herziening van de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels). De herziening van de CLP-verordening werd aangekondigd in de op 14 oktober 2020 goedgekeurde strategie voor duurzame chemische stoffen. 

Het doel van de CLP-verordening is het identificeren van gevaren van chemische stoffen, zoals het veroorzaken van kanker, het verstoren van in het water levende organismen of het veroorzaken van allergie. Gevaren worden op basis van wetenschappelijke feiten geïdentificeerd. Wanneer er voor een chemisch product gevaren worden geïdentificeerd, moeten producten die deze chemische stof bevatten,worden geëtiketteerd en/of verpakt voordat ze in de handel worden gebracht. Op etiketten moet niet alleen het gevaar worden vermeld, maar ook advies over wat te doen om blootstelling aan de gevaarlijke chemische stof te vermijden en/of beperken en wat te doen in geval van accidentele blootstelling. Ten slotte moeten antigifcentra volgens de CLP-verordening informatie ontvangen over de samenstelling en gevaren van chemische stoffen om passend advies te geven in geval van accidentele vergiftiging.

Het eerste doel van de CLP-verordening is met andere woorden om burgers, werknemers en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen en mengsels. Het tweede doel is om binnen de EU de uitwisseling van chemische stoffen die binnen de Europese interne markt vrij kunnen circuleren te vergemakkelijken, wanneer deze volgens de CLP-criteria naar behoren zijn geëtiketteerd en verpakt.

Deze openbare raadpleging wordt meegenomen in de werkzaamheden van de Europese Commissie voor het actualiseren en verbeteren van de CLP-verordening, zoals de Commissie heeft toegezegd in de strategie voor duurzame chemische stoffen.

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen voor 15 november 2021.