"Van boer tot bord"-strategie

  • 22 juli 2021

65 bedrijven en verenigingen ondertekenen de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken.

De Commissie heeft op 5 juli 202, samen met belanghebbenden uit de sector, officieel de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken gepresenteerd. Dit is weer een resultaat van de “van boer tot bord”-strategie van de Commissie.

Deze gedragscode vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van de EU om gezonde en duurzame voedingsopties beter beschikbaar en betaalbaarder te maken en zo onze totale ecologische voetafdruk te verkleinen. De gedragscode is ontwikkeld met verenigingen en bedrijven in de EU, met actieve betrokkenheid van andere belanghebbenden, zoals internationale organisaties, ngo's, vakbonden en ondernemersorganisaties, en in samenwerking met de diensten van de Europese Commissie. Verenigingen en bedrijven in de levensmiddelensector die de gedragscode ondertekenen, verbinden zich ertoe hun bijdrage aan een duurzame transitie te versnellen. Zij onderschrijven met hun toezeggingen de doelstellingen van de gedragscode en moedigen soortgelijke bedrijven aan om ook deel te nemen.

De regeling kent twee niveaus van verbintenissen:

  • voor verenigingen in de EU: zeven ambitieuze doelstellingen, elk met streefcijfers en indicatieve acties. Deze doelstellingen hangen samen met acties om de overgang naar gezonde en duurzame consumptiepatronen te bevorderen. Het doel is om de impact van voedselverwerking en -verkoop en de eigen activiteiten van voedseldiensten op de duurzaamheid te verkleinen, en om de duurzaamheid van voedselwaardeketens met betrekking tot de primaire producenten en andere actoren in de keten te verbeteren. De verenigingen moeten jaarlijks verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang;
  • voor bedrijven: een kader voor koplopers, gericht op ambitieuze verbintenissen met meetbare resultaten op uiteenlopende gebieden: van dierenwelzijn tot suikerreductie en het terugdringen van de broeikasgasemissies in hun volledige productassortiment. Deze bedrijven brengen jaarlijks verslag uit in de vorm van een samenvatting van hun duurzaamheidsverslag.

Op de dag van de presentatie werd de gedragscode door 65 pioniersbedrijven en -verenigingen ondertekend: 26 voedselproducenten, 14 detailhandelaars, één deelnemer uit de voedseldienstensector en 24 verenigingen (volledige lijst van ondertekenaars).

Meer verenigingen en bedrijven in de EU worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij de gedragscode, die als een baanbrekende oplossing wordt gezien. De aanpak waarbij een dialoog met meerdere belanghebbenden wordt gehouden, kan als model dienen voor wereldwijde transformatie.

De gedragscode is het begin van een dynamisch proces. Bij het beheer van de gedragscode wordt voorzien in de instrumenten voor samenwerking tussen alle betrokkenen om meer en nieuwe ambitieuze verbintenissen en partnerschappen tot stand te brengen, en interactie en uitwisseling te stimuleren.

Lees hier het volledige persbericht.

Bron: IP/21/3385