Werkprogramma van de Commissie voor 2021

  • 5 november 2020

Het werkprogramma van de Commissie voor 2021 voorziet in een verschuiving van strategie naar resultaten voor de zes politieke prioriteiten. De Commissie is vastbesloten het voortouw te nemen bij de dubbele groene en digitale transitie, die een unieke kans biedt om uit deze crisis te geraken en de Unie een nieuwe vitaliteit te bezorgen.

1. Een Europese Green Deal

Om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, zal de Commissie het pakket “Fit for 55” voorstellen om de emissies tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen. Het pakket bestrijkt heel wat beleidsterreinen, van hernieuwbare energiebronnen tot “energie-efficiëntie eerst”, de energieprestatie van gebouwen, landgebruik, energiebelasting, de verdeling van de inspanningen en de handel in emissierechten. Een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens zal het risico op koolstoflekkage helpen verminderen, en voor een gelijk speelveld zorgen doordat EU-partners worden aangemoedigd om hun klimaatambitie naar boven bij te stellen. Daarnaast zal de Commissie maatregelen voorstellen om het Europees actieplan voor de circulaire economie, de EU-biodiversiteitsstrategie en de “van boer tot bord”-strategie uit te voeren.

2. Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Om van dit decennium het digitale decennium van Europa te maken, zal de Commissie een routekaart opstellen met duidelijke digitale doelstellingen voor 2030 op het gebied van connectiviteit, vaardigheden en digitale overheidsdiensten. De klemtoon ligt op het recht op privacy en connectiviteit, de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van gegevens en cyberbeveiliging. De Commissie zal wetgeving vaststellen op het gebied van veiligheid, aansprakelijkheid, grondrechten en gegevensaspecten van kunstmatige intelligentie. In dezelfde geest zal zij een Europees e-ID voorstellen. Andere initiatieven zijn onder meer een bijgewerkte versie van de nieuwe industriële strategie voor Europa, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van het coronavirus, en een wetgevingsvoorstel om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren.

3. Een economie die werkt voor de mensen

Om te verhinderen dat de gezondheids- en economische crisis uitmondt in een sociale crisis, zal de Commissie een ambitieus actieplan voor de volledige uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten voorstellen, zodat niemand bij het herstel van Europa uit de boot valt. De Commissie zal ook een nieuwe Europese kindergarantie voorstellen, zodat alle kinderen toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs. Om onze economie te ondersteunen en de economische en monetaire unie te versterken, zal zij het kader voor de aanpak van bankfaillissementen in de EU herzien, maatregelen nemen om grensoverschrijdende investeringen in de EU te stimuleren en de strijd tegen witwassen opvoeren.

4. Een Europa dat mondiaal sterker staat

De Commissie zal ervoor zorgen dat Europa zijn verantwoordelijkheid in deze kwetsbare wereld opneemt, onder meer door de leiding te nemen bij de wereldwijde respons om een veilig en toegankelijk vaccin voor iedereen te verzekeren. Zij zal een gezamenlijke mededeling voorstellen over het versterken van de bijdrage van de EU tot een op regels gebaseerd multilateralisme, een hernieuwd partnerschap met onze zuidelijke buurlanden en een mededeling over het noordpoolgebied. Ook komt er een nieuwe strategische aanpak ter ondersteuning van ontwapening, demobilisatie en re-integratie van voormalige strijders. In een mededeling over de humanitaire hulp van de EU wordt gekeken naar nieuwe manieren om samen te werken met onze partners en andere donoren.

5. Bevordering van onze Europese levenswijze

In het licht van COVID-19 zal de Commissie voorstellen om een sterkere Europese gezondheidsunie op te bouwen, met name door de rol van bestaande agentschappen te versterken en een nieuw agentschap voor geavanceerd biomedisch onderzoek en ontwikkeling op te richten. Om de werking van de Schengenruimte in stand te houden en te verbeteren, komt er een nieuwe strategie voor de toekomst van Schengen. Het nieuwe migratie- en asielpact zal worden gevolgd door een aantal voorstellen op het gebied van legale migratie, waaronder een pakket “talent en vaardigheden”. Andere elementen zijn onder meer een actieplan tegen migrantensmokkel en een duurzame strategie voor vrijwillige terugkeer en re-integratie. De Commissie zal de veiligheidsunie verder versterken door op te treden tegen terrorisme, georganiseerde misdaad en hybride dreigingen. Zij zal ook een alomvattende strategie voor de bestrijding van antisemitisme presenteren.

6. Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Op weg naar een Unie van gelijkheid zal de Commissie nieuwe strategieën voor de rechten van het kind en voor personen met een handicap voorstellen, en een voorstel ter bestrijding van gendergerelateerd geweld indienen. Zij zal ook voorstellen om alle vormen van haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen op te nemen in de lijst van euromisdrijven. De Commissie zal duidelijkere regels voorstellen voor de financiering van Europese politieke partijen en actie ondernemen om journalisten en het maatschappelijk middenveld te beschermen tegen misbruik van procesrecht. In een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden worden maatregelen voorgesteld om het potentieel van die regio's ten volle te benutten.

U kunt het volledig persbericht hier lezen.

Bron: IP/20/1940